jaigopalgarodia  
  jgvvannanagar  
  jgvvsrp  
  jgvvsvn  
     
Jaigopal Garodia Vivekananda Vidyalaya Matric.Hr.Sec.School,
U-6, Seventh Street, Annanagar,
Chennai-600 040.
Telephone: 044-26213224, 2620 6261.
Fax: 044-2620 3287